Csatlakozási nyilatkozat a GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosításhoz

A Domotherm Kft., mint Szerződő (a továbbiakban: Szerződő) és a Groupama Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által kötött GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződéssel kapcsolatban a szerződő és a biztosító részére a következő nyilatkozatokat teszem:
 
1. Kijelentem, hogy a fenti sorszámú számlán megnevezett, a szerződőtől vásárolt vagyontárgy vonatkozásában biztosítottként csatlakozom a GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződéshez, és egyben kijelentem, hogy a csoportos biztosítási szerződésbe annak tartama alatt szerződő félként nem lépek be.
 
2. A GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződési feltételeket és ügyféltájékoztatót az alábbi linken letölthetem, megtekinthetem:
Kiterjesztett garancia biztosítás szerződési feltételek és ügyféltájékoztató megtekintése

Tudomásul veszem, hogy a biztosításra vonatkozó szerződési feltételeket és ügyféltájékoztatót a szerződő a vásárolt vagyontárgy kiszállításával egyidejűleg papír alapon is a rendelkezésemre bocsátja.
 
3. Kijelentem, hogy a biztosító GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítás szerződési feltételeit és ügyféltájékoztatóját megismertem.
 
Elismerem, hogy jelen csatlakozási nyilatkozat megtételét megelőzően a szerződőtől tájékoztatást kaptam a biztosító főbb adatairól, a biztosító titoktartási kötelezettségéről, a panaszügyek intézésének lehetőségéről és módjáról, valamint a csoportos biztosítási szerződés jellemzőiről.
 
4. Kijelentem, hogy a GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződési feltételek és ügyféltájékoztató részét képező Távértékesítésre vonatkozó tudnivalókat megismertem.
 
Elismerem, hogy a biztosítási szerződéshez távértékesítés keretében történő csatlakozásra tekintettel a szerződő tájékoztatott arról, hogy a GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződési feltételek és ügyféltájékoztató – vásárolt vagyontárgy kiszállításával egyidejű - kézhez vételétől számított tizennégy napon belül írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatom a rám vonatkozó biztosítási jogviszonyt. A szerződő tájékoztatott arról, hogy a felmondást a Domotherm Kft. 1085 Budapest, József krt. 10-12. szám alatti címére küldhetem meg.
 
5. Kijelentem, hogy a GB922 jelű Kiterjesztett Garancia biztosítási szerződési feltételek és ügyféltájékoztató részét képező, „A személyes adatok kezelésére, valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos panaszok ügyintézésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudnivalók”-at (a továbbiakban: Tudnivalók) megismertem. A Tudnivalók ismeretében tudomásul veszem és a Tudnivalókban foglaltak szerint hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosító a részére önkéntesen megadott adataimat a Tudnivalókban, illetve a szerződésben meghatározottak szerint kezelje.
 
6. Tudomásul veszem, hogy a biztosított vagyontárgy nem magáncélú felhasználása során bekövetkezett károsodás nem minősül biztosítási eseménynek.
 
7. Elfogadom, hogy a szerződő a díjfizetési kötelezettséget biztosítottként rám háríthatja.
 
8. Elismerem, hogy a szerződő a csatlakozást megelőzően tájékoztatott arról, hogy a szerződési feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) hatályba lépésére tekintettel több ponton eltérnek a korábbi szerződési feltételtől.
Tudomásul veszem, hogy a Ptk. hatályba lépésére tekintettel eszközölt módosításokat, valamint a Ptk. hatályba lépése miatt szükséges módosításokon túlmenően az előző feltételektől történő lényeges eltéréseket a szerződési feltételek figyelemfelhívó módon (félkövér betűtípussal) tartalmazzák.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a szerződési feltételek figyelemfelhívó módon (félkövér betűtípussal) tartalmazzák a biztosító mentesülésének, a biztosító szolgáltatása korlátozásának feltételeit, az alkalmazott kizárásokat, valamint minden a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől eltérő feltételt is.

A feltételek ezen részét – azok megismerése után – kifejezetten elfogadom.