AEGON Garancia X adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató


Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban Biztosító) a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. LXXXVIII. törvény (Bit.) alapján biztosítási szerződéseket értékesít, amelyek alapján biztosítási szolgáltatást nyújt a szerződők/biztosítottak részére.

A biztosítási szerződések keretében a Biztosító személyes adatokat kezel. A kezelendő adatok köre a szerződésben vállalt kockázatok elbírálásához, a biztosítási események bekövetkezésekor megnyíló biztosítói szolgáltatási kötelezettséghez, esetleges jogi igények érvényesítéséhez, a Biztosító jogszabályban előírt kötelezettségéhez igazodik.

Az egyes szerződések keretében kezelendő adatok egyik részéről a Bit. 4. § (1). bekezdés 12. pontja rendelkezik, másik részét az Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban GDPR) adattakarékossági alapelvének szem előtt tartásával a Biztosító saját hatáskörben határozza meg.

Egy meghatározott termékre kötött biztosítási szerződéshez szükséges adatok köréről a Biztosító a biztosítási szerződéskötéshez általa rendszeresített ajánlati, illetve ügyfélnyilatkozat nyomtatványon ad konkrét tájékoztatást. A biztosítási szerződés keretében való adatkezelés jellegzetessége, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítésére, mint jogalapra épül. Ez azt jelenti, hogy ha az érintett szerződést kíván kötni, két választási lehetősége van: megadja az adatait és megköti a szerződést, vagy megtagadja az adatai átadását, amely egyben azt jelenti, hogy nem jöhet létre a biztosítási szerződés. Hasonló a helyzet a már létrejött szerződés esetén: a korábban megadott adatok törlésének igénye a biztosítási szerződés megszűnését, illetve a biztosítási szolgáltatás elbírálásához szükséges adatok átadásának megtagadása a szolgáltatás Biztosító általi elutasítását eredményezi.

A Biztosító biztosítási szerződéssel összefüggő adatkezelési tevékenységéhez kapcsolódó további információk:

Az adatkezelő és elérhetősége
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
[email protected]


Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
[email protected]

Az adatkezelés célja
A biztosítási szerződés megkötéséhez gyűjtött adatokat a Biztosító az alábbi célokra kívánja felhasználni:
 • a biztosítási szerződés megkötéséhez az ügyfél/érintett igényének felmérése,

 • a biztosítási szerződés megkötésére tett szerződői/érintetti ajánlat elbírálása (kockázatelbírálás),
 • a biztosítási szerződés alapján teljesítendő biztosítói szolgáltatás elbírálása, teljesítése,
 • a biztosítási szerződéssel összefüggő jogi igény érvényesítése,
 • kockázatfelmérés, elemzés.
A személyes adatok kategóriái
A biztosítási szerződéshez szükség van a szerződő/érintett azonosításához elengedhetetlen adatokra (pl. név, lakcím, születési hely, idő), a kockázat és a szolgáltatási igény elbírálásához szükséges adatokra, esetleges jogi igény érvényesítéséhez szükséges adatokra. Az egyes adatkezelési célokhoz elengedhetetlenül szükséges adatokról a Biztosító az adatgyűjtéskor részletes tájékoztatást (pl. ajánlati nyomtatvány, kár-, szolgáltatási igény bejelentő nyomtatvány) ad.

Az adatok forrása
A biztosítási szerződés kötése során gyűjtött adatok egyik forrása a szerződő/biztosított/érintett. Adatforrás lehet még a meghatalmazott, illetve jogi személy esetén annak képviselője.


Az érintettek köre
A biztosítási szerződés által érintett személyek körét a Bit.[1] határozza meg.

Az adatkezelés jogalapja
A biztosítási szerződés megkötése, teljesítése és a jogi igény érvényesítése során a Biztosító az alábbi jogalapokat alkalmazza:
 • az ügyfél/érintett igényének felmérése
GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pont, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 • a biztosítási szerződés megkötése, teljesítése
 • ha a szerződés létrejön GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a szerződés teljesítése,
 • ha ajánlatot tesz, de a biztosítási szerződés nem jön létre, a Bit. 143.§ (1) bekezdésében[2] kapott felhatalmazás alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke),
 • ha a biztosítási szerződés megszűnik, a megszűnt szerződéssel összefüggő esetleges polgári jogi, vagy büntetőjogi igények érvényesítése érdekében az adatait tovább kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke),
 • ha a megszűnt szerződéssel összefüggő esetleges polgári jogi, vagy büntetőjogi igények érvényesítése érdekében az adatait tovább kezeljük, a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja (jogi igények előterjesztése, érvényesítése illetőleg védelme).
 • jogi igény érvényesítése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
 • kockázatfelmérés, elemzés
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (a Biztosító vagy harmadik személy jogos érdeke),

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái
A Biztosító az adatkezelési célok megvalósítása során közreműködőket vesz igénybe feladatai ellátáshoz. A közreműködők adatfeldolgozók, akik döntéseket nem hoznak az adatkezelés célja tekintetében, de részt vesznek a cél megvalósításában. Jellemzően az alábbi adatfeldolgozói kategóriákról van szó:
 • biztosításközvetítők
 • asszisztőrök, akik a Biztosító megbízásából a szerződések és a károk adminisztrációját végzik;
 • kárszakértők, szervizek, akik közreműködnek a Biztosító kárrendezési tevékenységében (aktuális lista elérhető a Biztosító honlapján),azon szervezetek, amelyek a Bit felhatalmazása alapján, kiszervezett (a Biztosító működési körébe tartozó egyes feladatok Biztosítón kívüli szervezet általi elvégzése) tevékenység keretében ellátnak biztosítói feladatot, és ennek során személyes adatokat is kezelhetnek.
Az egyes kategóriákba tartozó személyekről/szervezetekről az alábbi helyeken érhető el bővebb információ:
Biztosításközvetítők (www.mnb.hu); szervizek, kárszakértők, asszisztőrök és egyéb kiszervezett tevékenységet végzők (www.aegon.hu).

Az adatok tárolásának időtartama, meghatározásának szempontjai
A létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat a Biztosító addig kezeli, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető, vagyis az elévülésre irányadó szabályok alapján, az ötéves elévülési időn belül.

Ha a szerződés létrejön, akkor a szerződés hatálya alatt, illetve ha megszűnik, a megszűnést követően 10 évig kezeljük.
A Biztosító kockázatkezelési, elemzési céllal 80 évig megőriz olyan adatokat, amelyek alapján további adat hozzáadása nélkül az érintett nem azonosítható.
Az időtartamok meghatározása során a biztosítási szerződéssel összefüggő esetleges polgári jogi és/vagy büntetőjogi igények érvényesíthetőségét tartottuk szem előtt.

Az érintett jogai
Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve a jogos érdek jogalappal történő adatkezeléssel szemben tiltakozhat.
A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai leszűkülnek, hiszen az adatkezelés jogalapja a biztosítási szerződés teljesítése és a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el számunkra, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.
Tájékoztatjuk, hogy
 • Önt – az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése végett, automatizált módon kezelt adataival kapcsolatban – megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatafeldolgozóhoz továbbítsuk feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak,
 • az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett jogorvoslati joga
Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az [email protected]
 elérhetőségen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat.
Az érintetti jogokról bővebben a www.aegon.hu honlapon Adatvédelem cím alatt kaphat tájékoztatást.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapja: www.naih.hu

Automatizált döntéshozatal
A biztosítási szerződések kezelése során lehetnek olyan folyamatok, amelyekben automatizált döntéshozatal történik, azonban ezeket kizárólag az érintett és a Biztosító közötti szerződés megkötése és teljesítése érdekében alkalmazzuk. Olyan adatok tekintetében is megtörténhet ez, amelyeket az érintett hozzájárulása alapján kezelünk. Tájékoztatjuk, hogy mindkét esetkörben a GDPR felmentést ad az adatkezelő számára, hogy jogot biztosítson az érintett számára az automatizált döntés alóli mentesülésre. Önnek joga van arra, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott korlátozott jogok illetik meg.
A Bit. 143. §-a alapján az elhunyt személy adatai tekintetében az elhunyt örököse vagy a biztosítási szerződésben nevesített személy jogosult eljárni.

További adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy ha a rendelkezésünkre bocsátott adatait az előzetes tájékoztatásban megjelölttől eltérő célra kívánjuk használni, arról külön tájékoztatjuk.


AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 
[1] ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatot tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá a független biztosításközvetítő esetében az a személy is, aki a független biztosításközvetítővel alkuszi megbízási szerződést kötött;
[2] 143. § (1) A Biztosító és a viszontbiztosító a létre nem jött biztosítási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthető.